Selçuk Özdağ, “Türk Tarih Kurumu Gururumuzdur”

2017 Yılı bütçe görüşmelerinde Türk Tarih Kurumu bütçesi hakkında TBMM Genel Kurulunda konuşma yapan AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Tarihin toplumun zaman içindeki gelişme yönünü belirleyen, insanın kendi toplumu ile diyalog kurmasını ve bütünleşmesini sağlayan, ondaki toplum şuurunu canlı tutan bir kültür hazinesi olduğunu kaydederek, “Türk Tarih Kurumu bu kültür hazinesinin korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hususunda çok önemli bir vizyon ve misyon üstlenmiştir. Türk Tarih Kurumu, kuruluşundan bugüne kadar Türk ve Türkiye tarihi kaynaklarını araştırıp incelemiş; bunları ve bunlarla ilgili bilimsel değerde monografileri, çeşitli eserleri ve dergileri yayımlamıştır. Ayrıca, Türk ve Türkiye tarihine dair başka dilde kaynakları ve tetkikleri Türkçeye çevirmiştir. Türk Tarih Kurumu Tarih ilmine ve Türk tarihine ışık tutan çalışmalarıyla gururumuz olmayı başarmıştır” ifadesinde bulundu.

19. asrın Devlet adamlarından Cevdet Paşa’nın târihi, gelecekte mümkün olduğunca az hata yapmanın yardımcı unsurlarından biri olarak gösterdiğine vurgu yapan AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gâzi Mustafa Kemal Atatürk’ün de iyi eğitim almış bir Osmanlı subayı olarak kültürün temeli olan târih ve dil konularına büyük bir önem verdiğini belirtti. Özdağ, “Güçlü bir milletin oluşmasının mânevî mirasına sâhip çıkmasıyla mümkün olduğunun şuurunda olan Gazi Mustafa Kemal, uzak ve yakın mâziyi bilmeden hâlihazırın anlaşılamayacağı ve istikbâlin inşâ edilemeyeceğinin farkında olan bir devlet adamıdır. İşte bu farkındalık, Atatürk’ü, târih ilmiyle ve Türk târihiyle yakından meşgûl olmaya sevk etmiştir. O, büyük devletler kuran atalarımızın, büyük ve kapsamlı uygarlıklara sâhip olduğuna; bunları inceleyerek, Türklüğe ve dünyaya bildirmenin bizler için borç olduğuna inanıyordu. Bu inançla, siyâsetin durulduğu ve kültür konularına eğilmek için fırsat bulduğu 1930’lu yıllarda kültür alanında birtakım atılımların yapılmasına karar vermiştir” diye konuştu.

ATATÜRK VERDİĞİ ÖNEMİ EKONOMİ BAZINDA DA GÖSTERMİŞTİR
28 Nisan 1930 târihinde, Atatürk’ün de bizzat katıldığı Türk Ocakları’nın VI. Kurultayı’nın son oturumunda, Türk Ocakları Kanunu’na, “Merkez Heyeti, Türk tarih ve medeniyetini ilmî surette tedkik ve tetebbu eylemek vazifesiyle mükellef olmak üzere bir Türk tarih heyeti teşkil eder” şeklinde bir madde (84. Madde) eklendiğini belirten Özdağ, sözlerine şöyle devam etti, “Kurulan Türk Tarihi Tedkik Heyeti, ilk toplantısını 4 Haziran 1930 târihinde yapmıştır. 29 Mart 1931 tarihinde Türk Ocakları’nın VII. Kurultayı’nda kapatılma kararı alınınca, bu defa 12 Nisan 1931’de “Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti” adı ile yeniden teşkilatlanmış ve 1930’daki ilkeler temel alınarak faaliyetlerine devam etmiştir. Kurumun adı 1935 yılında “Türk Tarihi Araştırma Kurumu” daha sonra da, “Türk Tarih Kurumu”na çevrilmiştir. Türk Tarih Kurumu’nu himâyesi altına alan Mustafa Kemal, hayatının son dönemlerine kadar Kurumun çalışmalarıyla yakından ilgilenmiş, birçok defa çalışma planını kendisi tesbit etmiş ve çok sayıda toplantıya bizzat katılmıştır. O’nun Kurum’a ve tarihe verdiği önem, 5 Eylül 1938’de düzenlediği vasiyetnâme ile İş Bankası’ndaki hisselerinin gelirinin yarısını Türk Tarih Kurumu’na bağışlamasından anlaşılmaktadır.”

TÜRK TARİHİ KURUMU TARİHE IŞIK TUTMUŞTUR
Türk Tarih Kurumunun yeni buluşları ve bilimsel konuları tartışmak üzere toplantılar yaptığını ve kongreler düzenlediğini ifade eden Özdağ, “İlki 2-11 Temmuz 1932 tarihlerinde toplanan ve belli aralıklarla günümüze kadar devam eden “Türk Tarih Kongreleri” nin 17. si 2014 yılında düzenlenmiştir. Bu kongrelerde sunulan bildiriler kitap hâline getirilmiş ve bunlardan XVI. kongreye kadar olanlar 48 cilt halinde basılmıştır. 1937 yılında yayınlanmaya başlayan Belleten dergisi hâlâ dört ayda bir olmak üzere yayın hayatına devam etmektedir. 1964’de basılmaya başlanan Belgeler ve 1988’de ilki basılan Höyük dergileri yılda bir kez yayınlanmaktadır. 1935’te başlayan kazı çalışmaları yurt içi ve yurt dışında devam etmektedir. Bugün her yıl yaklaşık 20-25 kazıya maddî destek verilmektedir. Öte yandan, Çin İmparator günlükleri getirtilerek Türkçe’ye çevirisi yapılmaktadır. Bunların yanı sıra, Rusya Bilimler Akademisi Tarih Bölümü ile yapılan protokol çerçevesinde, Rusya arşivlerindeki Türk tarihine ait belgelerin kataloğu hazırlanmış ve belgelerin faksimile yayını için çalışmalar başlatılmıştır. Türk Tarih Kurumu, ayrıca amaçları doğrultusunda Türk tarihinin pek çok meselesine ışık tutmak maksadıyla çeşitli projeleri desteklemektedir. Öte yandan Türk Tarih Atlası ile Türk Mimarî ve Sanat Eserleri envanter çalışmaları da sürdürülmektedir.”

KURUM KÜTÜPHANESİYLE DE ÖRNEK OLMUŞTUR
Türk Tarih Kurumu’nun ilmî çalışmalar için kurduğu kütüphanenin Türkiye’nin en zengin ihtisas kütüphanelerinden birisi olduğunu ve bu kütüphanede bilgisayarla hizmet verilmekte olduğunu söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, “Yaklaşık 260.000 cilt kitabın bulunduğu kütüphaneye, değişim ve satın alma yoluyla en son yayınlar sağlanmakta, yurtdışında 243, yurtiçinde ise, 75 kurum ve kuruluş ile değişim yapılmaktadır. Bilgisayarda ayrıca Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinin bilgi kaynaklarına ait veriler de bulunmaktadır. Bu sayede, toplam 519.000 kitap kütüphane kullanıcıları tarafından taranabilmektedir. Ayrıca internet ile dünyanın diğer kütüphanelerine ulaşmak mümkündür. Yine internet aracılığı ile Kurum yayınları ve kütüphaneye yeni gelen kitap ve dergiler araştırıcıların bilgisine sunulmaktadır. Arşiv ve dokümantasyon açısından da bir hayli zengin olan Türk Tarih Kurumu yakın zamanlar tarihi bakımından önemli arşiv belgeleri ve zengin bir Atatürk fotoğraf koleksiyonunu bünyesinde muhâfaza etmektedir. Bu koleksiyonla ilgili dijitalleştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Türk Tarih Kurumu, Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi (CIÉPO), Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Birliği (AIÉSEE), Uluslararası Tarih Bilimleri Komitesi (CISH), Uluslararası Askerî Tarih Komisyonu (CIHMC) ve Uluslararası Akademiler Birliği (UAI) gibi çeşitli uluslararası bilim kurullarının da üyesidir. Bunlardan Uluslararası Akademiler Birliği’nin Türkiye’deki tek üyesidir. Tarih ilmine ve Türk târihine ışık tutan çalışmalarıyla gururumuz olan Türk Tarih Kurumu’nun bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Haber7 Aralık 2016 Çarşamba